Można żyć inaczej

Aktualności

Pomoc Społeczna

Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

Matka bez problemów

Dodatki Mieszkaniowe

Galeria

Kontakt

II. Wymagane dokumenty

1.wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu);

2.deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;

3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał i ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu socjalnego lub zamiennego;

4. dokumenty potwierdzające wysokość opłat mieszkaniowych (czynsz, opłaty związane z eksploatacją, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych)

5. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

- zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;

- emerytura/renta - decyzja ZUS oraz odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;

-alimenty - wyrok sądu i zaświadczenie od komornika, lub oświadczenie w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych;

- uczniowie/studenci - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;

- pomoc OPS - decyzje określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń;

- umowy zlecenia, umowy o dzieło;

- pomoc PUP - zaświadczenie z PUP o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie  ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

 

Dodatki mieszkaniowe
I. Dla kogo dodatek mieszkaniowy
III. Miejsce złożenia dokumentów
IV. Opłaty
V. Termin i sposób załatwienia
VI. Podstawa prawna
VII. Tryb odwoławczy

Projekt ,,Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno " współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego