Można żyć inaczej

Aktualności

Pomoc Społeczna

Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

Matka bez problemów

Dodatki Mieszkaniowe

Galeria

Kontakt

I. Dla kogo dodatek mieszkaniowy

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych uzyskują osoby, które spełniają jednocześnie trzy opisane poniżej warunki:

1) mieszkają w lokalu, do którego posiadają tytuł prawny (z wyjątkiem osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego, a oczekujących na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny)

2) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 125 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym lub 175 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (nieco wyższy nie pozbawia możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, dodatek obniża się o tę kwotę)

3) normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:

a).  35 mkw. dla 1 osoby

b).  40 mkw. dla 2 osób

c).  45 mkw. dla 3 osób

d).  55 mkw. dla 4 osób

e).  65 mkw. dla 5 osób

f).  70 mkw. dla 6 osób.

Jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 mkw.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

a). 30 proc. albo

b).  50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc. Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 mkw., jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna wymagająca ze względu na stan zdrowia oddzielnego pokoju.

 

Dodatki mieszkaniowe
II. Wymagane dokumenty
III. Miejsce złożenia dokumentów
IV. Opłaty
V. Termin i sposób załatwienia
VI. Podstawa prawna
VII. Tryb odwoławczy

Projekt ,,Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno " współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego