Można żyć inaczej

Aktualności

Pomoc Społeczna

Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

Matka bez problemów

Dodatki Mieszkaniowe

Galeria

Kontakt

Świadczenie pielęgnacyjne

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł.  

 

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • dzieckiem z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeśli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
 • osoba w rodzinie ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie,
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji przebywa, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim;

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Wysokość świadczenia to 420 zł miesięcznie.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca sierpnia), licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek lub na czas orzeczonej niepełnosprawności.

 

JAK JEST WYPŁACANE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca sierpnia), licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek lub na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie (pok. 4,5 - parter)

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo  o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne,
 • zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka, o nieskorzystaniu w nim z całodobowej opieki.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Zasiłek pielęgnacyjny

Projekt ,,Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno " współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego