Można żyć inaczej

Aktualności

Pomoc Społeczna

Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

Matka bez problemów

Dodatki Mieszkaniowe

Galeria

Kontakt

PROJEKT SYSTEMOWY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI ZAKOŃCZONY

8 grudnia b.r została zakończona realizacja projektu systemowego ”Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII  - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 10 kobiet, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt miał za zadanie wyrównanie szans w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Pośrednio z efektów projektu skorzystały również rodziny uczestniczek projektu. Głównym celem projektu było kompleksowe podejście do potrzeb uczestników projektu, wielopłaszczyznowe wsparcie materialne, psychologiczne, edukacyjne i zawodowe. Działaniami podjętymi w projekcie był; kurs z zakresu kasjer przedawca, który przygotował uczestników do pracy w nowym zawodzie poprzez otrzymania certyfikatu – kasjer sprzedawca, warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym,  psychologiem, poradnictwo i konsultacje prawne oraz wykłady i warsztaty na rzecz poprawy wizerunku zewnętrznego. W celu aktywizacji społeczno-kulturalnej uczestniczki projektu zostały zaproszone do teatru „Buffo” na spektakl pt.”HITY BUFFO”. Projekt zakładał, że w ramach realizowanych działań wśród uczestników zostaną osiągnięte następujące  rezultaty: uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu kasjer sprzedawca, podwyższenie aspiracji osobistych i zawodowych, wzrost samooceny i pewności siebie, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy i podniesienia aktywności zawodowej, wykształcenia zdolności do samodzielnego świadczenia usług na rynku pracy oraz wzrost skuteczności i efektywności działań pomocy społecznej na rzecz reintegracji klientów ze społecznością lokalną i rynkiem pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietami ex ante i ex post wynika, że zakładane rezultaty zostały osiągnięte. Dla Gminy Leszno jest to drugi projekt systemowy zrealizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany dzięki środkom współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, i nie ostatni.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie

Mirosława Dziadkiewicz

 


Projekt ,,Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno " współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego