Można żyć inaczej

Aktualności

Pomoc Społeczna

Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

Matka bez problemów

Dodatki Mieszkaniowe

Galeria

Kontakt

MATKA BEZ PROBLEMÓW

W ramach Poddziału 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od 2 września 2008 r. gmina Leszno przystąpiła do realizacji projektu systemowego „ Matka bez problemów – aktywna integracja kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Leszno” Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie. Grupę docelową tworzą kobiety, będące klientami OPS w Lesznie, które samotnie wychowują dzieci oraz kobiety wychowujące dzieci w rodzinach wielodzietnych w wieku od 23 do 55 lat. Zgodnie z wytycznymi PO KL są to osoby bezrobotne, poszukujące lub nie pozostające w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w szczególności: osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, po zwolnieniu z zakładu karnego, bezdomnych, nieaktywnych zawodowo ze względu na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi, osób uzależnionych od alkoholu poddających się leczeniu. Projektem zostanie objętych 10 kobiet dla których przewidziano różnorodne działania z zakresu: pedagogiki, psychologii, prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, medycyny, racjonalnego żywienia a także poprawy wizerunku kobiet biorących udział w Projekcie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 4 godziny dziennie. Rezultatem uczestnictwa w Projekcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będzie wsparcie psychologiczne kobiet pełniących obowiązki macierzyńskie poprzez zwiększenie ich zaradności życiowej oraz aktywizację życiową. W ramach Projektu zostały zorganizowane szkolenia i warsztaty podzielone na trzy moduły: - moduł JA – celem jest zwiększenie umiejętności społecznych, lepsze zrozumienie siebie i innych, budowanie umiejętności wczuwania się w położenie innych ludzi, wzmocnienie pewności siebie (poznanie mocnych i słabych stron), rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, wzmocnienie umiejętności skutecznego komunikowania się, rozwijania umiejętności wyrażania własnych uczuć i poglądów w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Indywidualne konsultacje psychologiczne. - moduł DZIECKO – doskonalenie umiejętności wychowawczych, poprawa relacji rodzic-dziecko a w szczególności: uświadomienie natury, uczuć i potrzeb dziecka oraz sposobów ich zaspokojenia, rozwijanie umiejętności pozytywnego motywowania dziecka do współpracy, nauczenie uczestników zajęć sposobów formułowania oczekiwań do dziecka i egzekwowania ich bez naruszania granic swoich lub dziecka, skuteczne sposoby komunikowania się z dzieckiem, rozwijanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z własnymi uczuciami w sytuacjach problemowych związanych z dzieckiem, zaznajomienie z fazami rozwoju dziecka oraz rolą rodzica na każdym etapie życia dziecka, uświadomienie ich roli w kształtowaniu poczucia własnej wartości u dziecka oraz zaznajomienie się z technikami wspierającymi kształtowanie się pozytywnej samooceny u dzieci, nauczanie konstruktywnych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych między rodzicem a dzieckiem, rozwijanie umiejętności zachęcania dziecka do samodzielności, nauka sposobów motywowania dziecka do nauki. – moduł ŻYCIE - ma za zadanie pomóc kobietom biorącym udział w Projekcie w rozwiązywaniu codziennych „domowych” problemów – spotkanie z prawnikiem, ginekologiem, dietetykiem oraz zmiana własnego wizerunku.

Rezultatem uczestnictwa w Projekcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będzie przede wszystkim poprawa samooceny, zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości, nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bycia lepsza i szczęśliwszą mamą oraz poprawa zaradności społecznej.

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie

Mirosława Dziadkiewicz

 

 

 


Projekt ,,Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno " współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego